" เทิดไท้องค์ราชัน ยึดมั่นหลักศาสนา พัฒนาเพื่อความมั่นคง "