ภารกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจของกองพลพัฒนาที่ ๔

       การพัฒนาประเทศ

                   ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการทหาร

       การบรรเทาสาธารณภัย

                  ชวยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ

วิสัยทัศน์

เป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพภาคที่ ๔

ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

แนวทางการพัฒนา

การเสริมสร้างกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถ

ด้านการฝึก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ด้านการช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการด้านนโยบาย Smart man ทำอย่างไร

1.ต้องเป็นทหารอาชีพ

   1.1 มีความรู้งานในหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญ                      

   1.2 ภาพลักษณ์ที่ดี

        – แต่งกายดี 

        – ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี (BMI,ไม่มีโรค)

        – วินัยดี

2.มีครอบครัวที่มีความสุข

        – สภาวะเศรษฐกิจดี

        – มีความรักความอบอุ่นในครอบครัว

        – บุตรหลานประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

3.มีจิตใจเสียสละ/กล้าหาญ

        – เสียสละเพื่อส่วนรวม

        – กล้าหาญที่จะทำความดี/ปฏิเสธความชั่ว

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.