Browsing Category

การฝึกทหารใหม่

จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ศาสนาพุทธ) และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน(ศาสนาอิสลาม) ของทหารใหม่ ผลัดที่…

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 0900 พล.พัฒนา 4 จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ศาสนาพุทธ) และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน(ศาสนาอิสลาม) ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 โดยมี พ.ท.วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง ผบ.พัน.พัฒนา 4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนพลแก้ว ค่ายรัตนพล…

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรม รพ.ค่ายเสนาณรงค์   เจ้าหน้าที่ รพ.คลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่…

เมื่อ ๒๘  พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๐๐   เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรม รพ.ค่ายเสนาณรงค์   เจ้าหน้าที่ รพ.คลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้ามาให้ความรู้กับกำลังพลและทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐  เรื่อง โรคไข้กาฬหลังแอ่น …

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ ขอรายงานการปฏิบัติประจำวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ ขอรายงานการปฏิบัติประจำวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ ดังนี้ แบ่งการฝึกเป็น ๔ สถานี ๑.สถานีวิชา คานเล็ง ๒.สถานีวิชา การติดต่อสื่อสาร ๓.สถานีวิชา การใช้ลูกระเบิดขว้าง ๔.สถานีวิชา การปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย…

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ ปฏิบัติประจำวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ ปฏิบัติประจำวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ ดังนี้ แบ่งการฝึกเป็น ๔ สถานี ๑.สถานีวิชา คานเล็ง ๒.สถานีวิชา การติดต่อสื่อสาร ๓.สถานีวิชา การใช้ลูกระเบิดขว้าง ๔.สถานีวิชา การปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย ๕.ทบทวนการฝึกประจำวัน…

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ รายงานการปฏิบัติประจำวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ ดังนี้

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ รายงานการปฏิบัติประจำวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ ดังนี้ ๑.ซักซ้อมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ๒.พัฒนาหน่วยฯ ๓.ทหารใหม่ตัดผม

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ รายงานการปฏิบัติประจำวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๐ ดังนี้

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา ๔ รายงานการปฏิบัติประจำวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๐ ดังนี้ กิจกรรมทหารใหม่พบญาติ