Browsing Category

ภารกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจของกองพลพัฒนาที่ ๔        การพัฒนาประเทศ                    ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการทหาร        การบรรเทาสาธารณภัย                   ชวยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ วิสัยทัศน์ เป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพภาคที่…