การปฏิบัติงาน กองพลพัฒนาที่ 4

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า (คลองหอยโข่ง)

1 of 3

ข่าว นขต.พล.พัฒนา 4

ประกาศ/รับสมัคร

กองพันพัฒนาที่ 4

กองพันทหารช่างที่ 401

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4…

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังจิตอาสา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…

การฝึกทหารใหม่

หน่วยเฉพาะกิจทหารช่าง กองทัพภาคที่ 4