ภารกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจของกองพลพัฒนาที่ ๔

? ? ? ?การพัฒนาประเทศ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการทหาร

? ? ? ?การบรรเทาสาธารณภัย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ชวยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ

วิสัยทัศน์

เป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพภาคที่ ๔

ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

แนวทางการพัฒนา

การเสริมสร้างกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถ