ขุนพลแก้ว

 

1.? ชื่ออนุสาวรีย์?????? 😕? ขุนพลแก้ว
2.? สถานที่ตั้ง?????????? :?? กองพลพัฒนาที่ 4? ?ค่ายรัตนพล? ?เลขที่ 77? ?หมู่ที่ 3? ?ต.คลองหอยโข่ง? อ.คลองหอยโข่ง? จ.สงขลา? 90230
3.? ประวัติก่อสร้าง และวันเปิดอนุสาวรีย์
เมื่อ? 27? มี.ค.? 27? สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ? ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามค่ายทหารซึ่งตั้งอยู่ที่? ต.คลองหอยโข่ง? อ.หาดใหญ่? จว.ส.ข.? ว่า? ?รัตนพล?? แปลมาจาก คำว่า? ?ขุนพลแก้ว?? และต่อมาเมื่อ? 12? พ.ย. 27? ทรงมีพระราชดำรัส ณ? พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์? ?ขุนพลแก้ว? เป็นขุนพลที่มีประวัติการรบดีเด่น เป็นผู้กล้าหาญ เสียสละและมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง?อีกทั้งยังเป็นที่รักของคนทั่วไป?จึงอยากให้ทุกคนในค่ายรัตนพล ยึดถือและปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่ดี??เพื่อเป็นการรำลึกถึงความดีของทหารเหล่านั้นและเพื่อให้ทหารทุกคนยึดถือเป็นแบบอย่าง ??เหล่าข้าราชการ ค่ายรัตนพล จึงได้พร้อมใจกันทำรูปปั้น? แต่งกายนักรบโบราณ ??เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวค่ายรัตนพล? จึงปรากฏเป็นอนุสรณ์? ณ? อนุสาวรีย์แห่งนี้?(สำหรับวันเปิดอนุสาวรีย์ยังไม่ทราบวันที่แน่นอน? จึงได้กำหนดเอา? 12? พ.ย.? เป็นวันเปิดอนุสาวรีย์)
4.? รายละเอียดรูปแบบของอนุสาวรีย์?? 😕? เป็นรูปปั้นนักรบไทยโบราณ?หล่อด้วยทองแดงรมดำ? สูงประมาณ? 165? ซม.? ในท่ายืน มือขวาถือดาบ? มือซ้ายถือโล่ป้องกันตัว
5.? คำกล่าวสักการะอนุสาวรีย์ขุนพลแก้ว?
?
😕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อิมินา สักกาเรนะ, รตนปรินายกัง, สะหะ, สัมพันธะเทวะชนานัง, ปูเชมิ
ข้าพเจ้าขอบูชา? ดวงวิญญาณของขุนพลแก้ว? พร้อมด้วยเหล่าเทพและสัมพันธชนทั้งหลาย ด้วยเครื่องสักการะนี้
ด้วยพลานุภาพแห่งคุณความดี, ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้,?ขอให้ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์,?ของขุนพลแก้ว?พร้อมด้วยเหล่าเทพและสัมพันธชนทั้งหลาย, ซึ่งสถิตอยู่? ณ? สถานที่นี้,? ได้โปรดอภิบาลประทานพร,? คุ้มครองรักษา,?ให้ข้าพเจ้า, พร้อมด้วยครอบครัวและบุตรหลาน, จงอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยไกลทุกข์,? มั่งมีศรีสุข? และประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต? ?ตลอดไปเทอญ