เรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพัน

การจัดซื้อเมื่อวันที่ 28