โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง หมู่ 5 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจน การประกอบอาชีพหลักคือการทำนา ผลผลิตที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นเหลือแต่แม่บ้าน เด็ก และคนชรา พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้การก่อสร้างศาลาศิลปาชีพขึ้น ( หลังเก่า ) ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มแปรรูปกระจูด เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2537 และพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมา

การแบ่งกลุ่มงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานดังนี้

1.กลุ่มทอผ้า? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.กลุ่มแปรรูปกระจูด

? ? ? ? ??

3.กลุ่มปักผ้าด้วยมือ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.กลุ่มถักโคเชต์

? ? ? ? ??

 

กลุ่มทอผ้า มีสมาชิก จำนวน 131 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ

– กลุ่มทอผ้า ม.5 บ้านเนินธัมมัง มีสมาชิก จำนวน 65 ราย
– กลุ่มทอผ้า ม.1 บ้านคงคาล้อม มีสมาชิก จำนวน 30 ราย
– กลุ่มทอผ้า ม.2 บ้านบางงู มีสมาชิก จำนวน 36 ราย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทอผ้า ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค อีกจำนวน 99 ราย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ขอน หาด อ. ชะอวด จ.นครศรีฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ

– กลุ่มทอผ้า ม.4 บ้านตรอกแค มีสมาชิก จำนวน 39 ราย
– กลุ่มทอผ้า ม.4 บ้านเนินม่วง มีสมาชิก จำนวน 28 ราย
– กลุ่มทอผ้า ม.7 บ้านขอนหาด มีสมาชิก จำนวน 32 ราย

การดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า
การดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ทางกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา จะจัดส่งด้ายผ้าฝ่ายมาให้กับกลุ่มสมาชิก ฯ โดยผ่านทางกองทัพภาคที่ 4 และมอบหมายให้กับชุดประสานงาน ฯ เป็นผู้แจกจ่ายให้กับสมาชิก ฯ เมื่อสมาชิก ฯ ทอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางชุดประสานงาน ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าทอทั้งหมด แล้งส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา โดยสมาชิก ฯ จะได้รับค่าตอบแทน เมตรละ 50 บาท ซึ่งทางกองศิลปาชีพ ฯ จะจัดส่งด้ายผ้าฝ่ายมาให้ปีละประมาณ 2 – 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะทอผ้าได้ครั้งละประมาณ 70 – 80 เมตร เฉลี่ยครั้งละ 3,500. – 4,000. – บาท/คน

ประเภทที่ 2 เมื่อสมาชิก ฯ ว่างเว้นจากการทอผ้าจากกองศิลปาชีพ ฯ สมาชิก ฯ จะรวบรวมเงินกันเพื่อไปซื้อด้ายจาก ต.เกาะยอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งจะเป็นด้ายโทเรและด้ายไหมประดิษฐ์นำมาทอแล้วจำหน่ายให้กับกลุ่ม ฯ เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ในราคาหลาละ 150 – 200 บาท ซึ่งสมาชิก ฯ จะมีรายได้เฉลี่ย คน / เดือน ประมาณ 3,000 – 3,500 บาท และปีที่ผ่านมาได้รับเงินอุดหนุนจาก อนต. 100,000 บาทเพื่อซื้อด้ายให้สมาชิกได้ใช้หมุนเวียน รายได้เฉลี่ย / คน / เดือน ประมาณ 3,000. – 3,500 . – บาท

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

การดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปกระจูด
ทางกลุ่มจะรวบรวมเงินไปซื้อต้นกระจูดเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

ลักษณะที่ 1 สมาชิกจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กองศิลปาชีพเมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยชุดประสานง่านเป็นผู้รวบรวมจัดส่งไปยังกองศิลปาอาชีพราคาแล้วแต่ชนิดของขนาดและความสวยงามของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ลักษณะที่ 2 เมื่อว่างเว้นจากการปฏิบัติงานของกองศิลปาชีพแล้วสมาชิกจะแปรรูปผลิตภัณฑ์จำหน่ายขายให้กับกลุ่มตามแบบที่ตลาดต้องการหรือตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา

? ? ? ? ? ? ? ??
กลุ่มปักผ้าด้วยมือ
กลุ่มปักผ้าด้วยมือ ไม่มีที่ทำการกลุ่มสมาชิกจะนำงานการบ้านไปทำที่บ้านตามภูมิลำเนาของตนเองโดยกระจัดกระจายอยู่หลายพื้นที่ การดำเนินงานกลุ่มปักผ้าด้วยมือ สมาชิกจะได้รับลายผ้าปักจากกองศิลปาชีพเมื่อสมาชิกปักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางชุดประสานงาน จะเป็นผู้รวบรวมผลิตภัณฑ์ส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพ ราคาทางกองศิลปาชีพจะกำหนดให้ตามความยากง่ายของชิ้นงานแต่จะเน้นที่ความสวยงามและความประณีตเป็นหลัก

 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบ้านเนินธัมมัง

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบ้านเนินธัมมัง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบ้านเนินธัมมัง อยู่อย่างพอเพียง สามารถหาผักหาปลาไว้บริโภคได้ โยการหาจากแหล่งน้ำลำคลองที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ เนื่องด้วยพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำชาวบ้านจึงมีการประกอบอาชีพเพาะปลาขายเพราะมีน้ำไหลเวียนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการทำการเกษตรอย่างผสมผสาน คือ การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ ปลูกพืชได้หลายชนิด และไม่ใช้สารเคมีเพื่อเร่งโตเพราะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีความรักความเอาใจใส่กันดูแลกันภายในหมู่บ้านมีความสามัคคีช่วยกันทำงานชุมชน