โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านป่าหัวเขียว

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

บ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

? ? ? ? ? ? พระราชดำริให้จัดตั้งสมาชิก ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าฝ้ายชึ้น โดยพระราชทานกี่ทอผ้าจำนวน 12 หลัง พร้อมด้วยครูฝึก 3 คน ให้มาช่วยฝึกสอนการทอผ้าแก่สมาชิกศิลปาชีพกลุ่มทอผ้า ใช้บริเวณชั้นล่างของอาคารเรียนโรงเรียนหัวป่าเขียวเป็นสถานที่ฝึกสอนไปก่อน เนื่องจากอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านป่าหัวเขียวกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระจูดตามพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำการกระจูดขึ้น โดยฝึกอบรมให้สมาชิกผลิตผลงานที่เป็นประเภทกระเป๋า ตะกร้า ตาม รูปแบบใหม่ๆ เพื่อจะได้จำหน่ายได้ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากแต่เดิมราษฎรผลิตเสื่อกระจูดแต่เพียงอย่างเดียวจึงทำให้มีรายได้น้อย ในการนี้ได้ทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพไว้ เพื่อให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำไปจำหน่ายต่อ ทรงรับราษฎรที่สมัครใจเป็นสมาชิกศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเหล่านั้นมีอาชีพเสริมจะได้ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

? ? ? ? ? ? หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านหัวป่าเขียว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2542 ทรงทราบถึงความยากจนของราษฎร จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว เพื่อฝึกสอนการทอผ้า การปักผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด
โดยเริ่มแรกยังไม่ได้สร้างอาคารศูนย์ศิลปาชีพ จึงเปิดสอนการทอผ้าเพียงอย่างเดียว ที่อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว สมาชิก จำนวน 20 คน มีครูจากกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา มาสอนให้ความรู้การทอผ้าลวดลายต่างๆ ต่อมาหลังจากเปิดอาคารคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวแล้ว ได้เปิดสอนการปักผ้าและการแปรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด พร้อมทั้งนำสมาชิกที่สนใจไปเรียน
การปักผ้าที่กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา และมีครูมาสอนการออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด โดยสมาชิกแต่ละคนจะใช้เวลาว่างหลังจากภารกิจหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่าย
? ? ? ? ? ?ปัจจุบัน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มปักผ้า และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด สมาชิกทั้งหมด 135 คน ส่วนใหญ่ จะเป็นราษฎรบ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ส่วนใหญ่จะส่งไปจำหน่ายที่กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา และส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายตลาดทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ ภูเก็ต หาดใหญ่ และอีกหลายจังหวัด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ทำให้ประชาชนบ้านหัวป่าเขียว และหมู่บ้านใกล้เคียง มีรายได้เสริมเดือนละ 4,000-10,000 บาท