ภารกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจของกองพลพัฒนาที่ ๔

? ? ? ?การพัฒนาประเทศ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการทหาร

? ? ? ?การบรรเทาสาธารณภัย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ชวยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ

วิสัยทัศน์

เป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพภาคที่ ๔

ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

แนวทางการพัฒนา

การเสริมสร้างกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถ

ด้านการฝึก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ด้านการช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการด้านนโยบาย Smart man ทำอย่างไร

1.ต้องเป็นทหารอาชีพ

? ?1.1 มีความรู้งานในหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

? ?1.2 ภาพลักษณ์ที่ดี

? ? ? ? – แต่งกายดี?

? ? ? ? – ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี (BMI,ไม่มีโรค)

? ? ? ? – วินัยดี

2.มีครอบครัวที่มีความสุข

? ? ? ? – สภาวะเศรษฐกิจดี

? ? ? ? – มีความรักความอบอุ่นในครอบครัว

? ? ? ? – บุตรหลานประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

3.มีจิตใจเสียสละ/กล้าหาญ

? ? ? ? – เสียสละเพื่อส่วนรวม

? ? ? ? – กล้าหาญที่จะทำความดี/ปฏิเสธความชั่ว

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.