ประกาศ!! ราคาซื้องานโครงการปรับปรุงถนนในหน่วยทหาร ของ ทบ. ระยะที่ 2 ของ พล.พัฒนา 4

งานโครงการปรับปรุงถนนในหน่วยทหาร ของ ทบ. ระยะที่ 2 ของ พล.พัฒนา 4 เส้นทางเข้าค่ายรัตนพลประตู 2

ประกาศ!! ราคาซื้องานโครงการปรับปรุงถนนในหน่วยทหาร ของ ทบ. ระยะที่ 2 ของ พล.พัฒนา 4

งานโครงการปรับปรุงถนนในหน่วยทหาร ของ ทบ. ระยะที่ 2 ของ พล.พัฒนา 4 เส้นทางสี่แยกหมวดขนส่ง ร้อย.บก.พล.พัฒนา 4

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4…

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังจิตอาสา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละอำเภอ…

พัน.พัฒนา 4 จัดกิจกรรม “ARMY Delivery” เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม แจกข้าวกว่า 700 กล่อง…

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 พันโท วัชรพงษ์ ก้านลำภู ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 4 จัดทำโครงการ Army Delivery ร่วมกับ อบต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน…